آشنایى با اصول و ضوابط رو سازى بهسازى معابر و پیاده روسازی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

شهرها در گذشته از قابلیت پیادهمداری بالایی برخوردار بودند و پیادهروی به عنوان اصلیترین الگوی جابجایی مردم در داخل شهرها مطرح بوده است.
باگذشت زمان و تسلط خودرو در شهرها، موضوع عابر پیاده و حضور وی در شهر رنگ باخت و فضاهای شهری بیشتر به مکانهایی برای حضور خودرو تبدیل
شدند که این امر مشکلات فرهنگی- اجتماعی بسیاری را در شهرها ایجاد کرد.
یکی از مهمترین مشکلات فرهنگی- اجتماعی فضاهای خودرو محور، بروز بحران هویت در عرصههای مختلف حیات شهری مانند روابط اجتماعی، کیفیت
نازل زندگی روزمره و … است. از اینرو امروزه هویتبخشی و احیای ویژگیهای شهری به یکی از اهداف نوسازی و بازسازی شهرها تبدیل شده است. در واقع
مطالعات و نظریههای جدید شهرسازی و طراحی شهری، علاوه بر اهداف عملکردی و زیباشناختی، به بازیابی هویت شهرها و تقویت همبستگی میان انسان و
شهر نیز توجه دارند. مطابق رهنمودهای جنبشهای نوین شهرسازی، از مهمترین راهکارهای بازیابی هویت شهرها، ایجاد فضاهای پیادهمدار در سطح شهر
است؛ فضاهایی که آسایش و حضور ایمن و فعال عابران پیاده را ممکن سازند و سرزندگی را به محیطهای شهری بازگردانند. در این بین پیادهروها به عنوان
یکی از مهمترین فضاها و عرصههای عمومی شهری نقش بهسزایی در تقویت حیات اجتماعی شهرها دارند و دارای ساختار اجتماعی و کالبدی خاص خود
میباشند. بازیابی هویت از دسترفته پیادهروها که در دهههای اخیر با اولویت یافتن خودرو و موتورسیکلت در معابر شهری رنگ باخته است و نیز تشویق و
تسهیل حرکت در پیادهروها از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. باتوجه به آنچه گفته شد، امروزه ساماندهی پیادهروها به عنوان اصلیترین عرصههای عمومی
شهرها و همچنین ایجاد پیادهراهها مورد توجه مدیریت شهری قرار گرفته است.

برای شرکت در این دوره با مسئولین محترم شهرداری خود هماهنگ نمائید 
نام دوره آشنایى با اصول و ضوابط رو سازى بهسازى معابر و پیاده روسازی
مدرس دوره آقای مهندس محمد باقری
کد دوره PR0771
مدت دوره ۸ ساعت
برگزار کننده مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند
شروع دوره روز۱ اسفند۱۴۰۱
شروع آزمون روز ۲ اسفند ۱۴۰۱
ساعت وبینار

ساعت آزمون

ساعت ۱۳:۳۰

ساعت ۰۸:۰۰

 

رتبه بندی و بررسی

۰.۰
امتیاز میانگین
۰ رای
۵
۰
۴
۰
۳
۰
۲
۰
۱
۰
چه تجربه ای دارید؟ ما خیلی دوست داریم بدانیم!
نظری ثبت نشده است
Show more reviews
چه تجربه ای دارید؟ ما خیلی دوست داریم بدانیم!

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to Top
Scroll to Top