بایگانی‌ها: دوره‌ها

آشنایى با اصول و ضوابط رو سازى بهسازى معابر و پیاده روسازی

شهرها در گذشته از قابلیت پیادهمداری بالایی برخوردار بودند و پیادهروی به عنوان اصلیترین الگوی جابجایی مردم در داخل شهرها مطرح بوده است. باگذشت زمان و تسلط خودرو در شهرها، …

آشنایى با اصول و ضوابط رو سازى بهسازى معابر و پیاده روسازی ادامه »

نحوه محاسبه عوارض در شهرداریها و دهیاریها

شهرداری ها برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نیازمند منابع درآمدی می باشند، از طرفی به استناد قوانین مربوطه، شهرداری نهاد عمومی غیر دولتی خودکفا تلقی م یگردد و تحقق …

نحوه محاسبه عوارض در شهرداریها و دهیاریها ادامه »

به بالای صفحه بردن