جامعه شناسی تبلیغات

تبلیغات از جمله پدیده های اثرگذار بر زندگی مردم در طول تاریخ (به طور غیرمستقیم) و در قرن بیستم (به طور مستقیم) بوده است. بنابراین مطالعه آن از سوی جامعه …

جامعه شناسی تبلیغات ادامه »