خصوصی سازی در حمل و نقل شهری

سیاست خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ به عنوان راهبرد اساسی رشد اقتصادی کشور تلقی می شود. نگاهی به عملکرد خصوصی سازی در کشور و تجارب سایر کشورها، مبین این …

خصوصی سازی در حمل و نقل شهری ادامه »