ویژه کارکنان شهرداریهای استان سمنان

مدیر سایت

عیب یابی شبکه های کامپیوتری

  ورود شبکه های کامپیوتری به سازمان ها عصر جدیدی از ارتباط را بوجود آورد. با استفاده از سرویس های شبکه و تکنولوژی های جدید شبکه چون تکنولوژی مجازی سازی

مدیر سایت

روابط عمومی در مدیریت شهری

  امروزه به‌دلیل گسترش فرهنگ شهرنشینی و افزایش جمعیت ساکن در شهرها، تامین مایحتاج زندگی جامعه شهری ازجمله مهم‌ترین مسائلی است که مورد توجه سازمان‌های مرتبط با امور شهری و

مدیر سایت

اصول و مبانی اطلاع رسانی

کار و زندگی در دنیای به شدت متحول و متغیر کنونی، بدون سازمان‌های ارتباطی و اطلاعاتی بسختی امکان‌پذیر است. مدیریت و راهبرد در محیط کار و زندگی نیازمند دانش و

مدیر سایت

مداخله در بحران خودکشی

بر خلاف پیشگیری از خودکشی که بیش‌تر مربوط به برنامه‌های پیشگیرانه در درازمدت است، بر مداخله مستقیم زمانی که فردی افکار خودکشی خود را اظهار می‌کند یا هنگام وقوع خودکشی و به منظور پیشگیری از آن

ضمن خدمت
مدیر سایت

ارزیابی سوانح و گزارش نویسی

⁰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از اﻧﺠﺎم آﻧﻴﻢ، زﻳﺮا ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ضمن خدمت
مدیر سایت

توسعه فضای سبز شهری

در جهان امروز، حفظ و گسترش فضای سبز به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه پایدار و ارکان مهم برنامه‌ریزی در مدیریت شهری و روستایی، اثر قابل توجهی در کنترل، تعدیل

ضمن خدمت
مدیر سایت

حسابداری تعهدی

کلیت کار ذیحسابی ها را می توان در سه بخش تصور نمود: ۱ – بودجه (تعاریف ، مفاهیم ، اصطلاحات ، جداول و…)۲ – بیانیه های حسابداری بخش عمومی (ساختار

ضمن خدمت
مدیر سایت

آشنایی مسئولان دفاتر با امور مالی

⁰ خاموش کردن آتش یا اطفاء حریق مجموعه اقداماتی است که برای مقابله با آتش به وسیلهٔ خاموش کردن، کنترل یا هدایت آتش‌های ناخواسته انجام می‌گیرد. اهداف آتش‌نشانی حفاظت از سلامت افراد، جلوگیری

ضمن خدمت
مدیر سایت

کاربرد آمار در امور اداری و پرسنلی

یکی از کاربردهای روش های آماری در حسابداری و تجارت است. هرجا که بحث برآورد و پیش بینی در میان است کنترل تحلیل بررسی تغییرات در دوره های زمانی و

به بالای صفحه بردن