نحوه ارزیابی ملک

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻼک ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻣﻠﮏ و اﻣﻼک و اﻧﻮاع آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ . ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻠﮏ و ﻗﯿ ﻤﺖﮔﺬاری ﺑﺮ ﻫﻤ ﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﺎ ﻧﺸﻮﯾﻢ . آﻧﭽﻪ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ و اﻣﻼک اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﻨﻈﻮر زﻣﯿ ﻦ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺑﯿﺎندﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎن ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .
آﻧﭽﻪ در ارزشﮔﺬار ی ﯾﮏ ﻣﻠﮏ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮی ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎن را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،  ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت، اﻣﺘﯿﺎزات و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻠﮏ وﺟﻮد دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد را ﻣ ﯽﺗﻮان اﻋﯿﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ، ﻟﺬا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺗﻤ ﯿﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.

 

نام دوره نحوه ارزیابی ملک
مدرس دوره مهندس مرتضی باقری
کد دوره PR0006
مدت دوره ۱۶ساعت
برگزار کننده مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند
شروع دوره روز ۳ آذر ۱۴۰۰
پایان آزمون روز ۷ آذر ۱۴۰۰
ساعت وبینار

ساعت آزمون

ساعت ۱۱:۰۰

ساعت ۱۴:۰۰

 

رتبه بندی و بررسی

۴.۰
امتیاز میانگین
۱ رای
۵
۰
۴
۱
۳
۰
۲
۰
۱
۰
چه تجربه ای دارید؟ ما خیلی دوست داریم بدانیم!
قاسم میقانی
ارسال شده ۲ سال قبل
برای اینجانب بود

برای اینجانب بود

Show more reviews
چه تجربه ای دارید؟ ما خیلی دوست داریم بدانیم!

6 دیدگاه دربارهٔ «نحوه ارزیابی ملک»

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن