دستگاه های آتش نشانی الکترونیکی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رایگان
دوره
اطلاعات تکمیلی

دستگاه های آتش نشانی الکترونیکی

سیستم اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﭼﯿﺴﺖ:

ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﻧﻈﯿﺮ دﺗﮑﺘﻮر دود، دﺗﮑﺘﻮر ﺣﺮارت، دﺗﮑﺘﻮر ﺷﻌﻠﻪ و دﺗﮑﺘﻮر ﮔﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺮﯾﻖ و ﻫﺸﺪار دادن از ﻃﺮﯾﻖ آژﯾﺮﻫﺎ و ﻓﻼﺷﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻃﺮاﺣﯽ، اﺟﺮا و اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﮕﯿﺮد.
اﻋﻼن در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن و ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮدن
اﻋﻼم در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﮔﺎه ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻫﺸﺪار دادن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻋﻼن ﺣﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن و ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮدن )آﮔﺎه ﮐﺮدن( اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، اﺻﻄﻼح ﺻﺤﯿﺢ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼن ﺣﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزﻫﺎ، ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﺻﻄﻼح اﻋﻼن ﺣﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. )ﻧﻈﯿﺮ آﺷﮑﺎرﺳﺎز دود اﻋﻼن ﺣﺮﯾﻖ، ﺷﺴﺘﯽ اﻋﻼن ﺣﺮﯾﻖ، ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ اﻋﻼن ﺣﺮﯾﻖ و
ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آژﯾﺮ و ﻓﻼﺷﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﺻﻄﻼح اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. )ﻧﻈﯿﺮ آژﯾﺮ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ، ﻓﻼﺷﺮ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ و…

 

 

نام دوره دستگاه های آتش نشانی الکترونیکی
کد دوره PR0006
مدت دوره ۱۶ساعت
برگزار کننده مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند
شروع دوره روز ۲۰ آبان ۱۴۰۰
پایان آزمون روز ۲۴ آبان ۱۴۰۰
ساعت وبینار

ساعت آزمون

ساعت ۱۱:۰۰

ساعت ۱۴:۰۰

 

رتبه بندی و بررسی

۵.۰
امتیاز میانگین
۱ رای
۵
۱
۴
۰
۳
۰
۲
۰
۱
۰
چه تجربه ای دارید؟ ما خیلی دوست داریم بدانیم!
روح الله نوروزی

Warning: A non-numeric value encountered in /home/danadexa/public_html/wp-includes/formatting.php on line ۳۷۳۱
ارسال شده ۵۲ سال قبل
اقدام مفید

جالب و جذاب

Show more reviews
چه تجربه ای دارید؟ ما خیلی دوست داریم بدانیم!

2 دیدگاه دربارهٔ «دستگاه های آتش نشانی الکترونیکی»

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن