حسابرسی در شهرداری

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

نق

شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، دستگاهی اجرایی است که با تنوع و تعدد وظایف قانونی (موضوع ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و …) مواجه است. این تعدد وظایف در کنـار گـستردگی سـاختار سـازمانی و بدنـه اجرایـی شـهرداری ها، اعمـال کنترل بر نحوه اجرای فعالیت ها و اداره امور را ضروری می نماید. ضـمن آنکـه الزامـات قـانونی موجـود و انتظـارات اجتمـاعی نیـز تکالیفی را برای پاسخگویی در قبال مراجع ذیصلاح مذکور در قانون و شهروندان ایجاد نموده است .

 

از طرف دیگر در شرایط موجود در راستای تحقق موضوعات مدیریت شهری و اجرای سایر سیاست های کلان حکومتی مبنی بـر واگذاری بخشی از تصدی­گری های دولت بـه شـهرداری ها، کنترل هـای داخلـی و وجـود محـیط کنترلـی مطلـوب بـه همـراه تقویـت نظام های کنترلی موثر و کارآمد موضوعی بدیهی و ضروری است. این کنترل و نظارت کـه ناشـی از اقتـضائات مختلفـی همچـون شـرایط محیطـی و سـازمانی، نیازهـای مـدیریتی، الزامـات قـانونی، انتظـارات عمـومی اجتمـاعی و … مـی باشـد؛ حـسب مـورد به روش های متفاوت و مطابق با قوانین و مقررات اعمال می شود.

برای شرکت در این دوره با مسئولین آموزش شهرداری خود هماهنگ نمائید 
نام دوره حسابرسی در شهرداری
مدرس دوره جناب آقای مراد علی باقری
کد دوره PR5519
مدت دوره ۳ ساعت
برگزار کننده مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند
شروع دوره روز۳۰ آذر۱۴۰۱
شروع آزمون روز ۱دی ۱۴۰۱
ساعت وبینار

ساعت آزمون

ساعت ۱۳:۳۰

ساعت ۰۸:۰۰

 

رتبه بندی و بررسی

۰.۰
امتیاز میانگین
۰ رای
۵
۰
۴
۰
۳
۰
۲
۰
۱
۰
چه تجربه ای دارید؟ ما خیلی دوست داریم بدانیم!
نظری ثبت نشده است
Show more reviews
چه تجربه ای دارید؟ ما خیلی دوست داریم بدانیم!

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to Top
Scroll to Top