ارزیابی سوانح و گزارش نویسی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از اﻧﺠﺎم آﻧﻴﻢ، زﻳﺮا ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺪان ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ، در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮآﻫﻢ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺪون ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی داده ﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪود، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ و ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اذﻋﺎن دارد ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان، ﺑﺪون ارزﻳﺎﺑﻲ( ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺎﻗﺺ آن) ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻜﺮد وﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﻌﻴﻒ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

مهلت شرکت در این دوره به پایان رسید

نام دوره ارزیابی سوانح و گزارش نویسی
کد دوره PR0483
مدت دوره ۱۶ساعت
برگزار کننده مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند
شروع آزمون ۱۱ آذر ۱۳۹۹
پایان آزمون ۱۶ آذر ۱۳۹۹
ساعت آزمون ساعت ۱۰ صبح


 

رتبه بندی و بررسی

۰.۰
امتیاز میانگین
۰ رای
۵
۰
۴
۰
۳
۰
۲
۰
۱
۰
چه تجربه ای دارید؟ ما خیلی دوست داریم بدانیم!
نظری ثبت نشده است
Show more reviews
چه تجربه ای دارید؟ ما خیلی دوست داریم بدانیم!

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to Top
Scroll to Top