آزمون آنلاین

شهر هوشمند و مسائل فرهنگی واجتماعی مرتبط

SmartCity، شهری است که در آن از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می‌شود تا بهره‌وری عملیاتی افزایش یابد.اطلاعات با همه به اشتراک گذاشته شود و ارائه‌ی خدمات به شهروندان بهبود …

شهر هوشمند و مسائل فرهنگی واجتماعی مرتبط ادامه »

ارزیابی سوانح و گزارش نویسی

⁰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از اﻧﺠﺎم آﻧﻴﻢ، زﻳﺮا ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ …

ارزیابی سوانح و گزارش نویسی ادامه »

به بالای صفحه بردن