شما می بایست هزینه شرکت در این دوره (مبلع ۶۰ هزار تومان)را بصورت نقدی به  شماره کارت 

۶۰۳۷۹۹۷۵۴۴۷۷۳۰۳۰

بنام محمد ابراهیم باقری واریز نموده و  و تصویر واریزی را به انضمام نام دوره به شماره ۰۹۹۰۰۷۹۰۹۶۴ در پیام رسانهای ایتا و یا بله ارسال فرمائید 

Scroll to Top
Scroll to Top