جنگ نرم , تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن

این نوع جنگ از فروپاشی شوروی شروع و تاکنون ادامه داشته و متکی بر تهدیدات نرم و قدرت نرم فرهنگی و اجتماعی است. آمریکایی ها با استفده از این نوع …

جنگ نرم , تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن ادامه »