ارزیابی سوانح و گزارش نویسی

وضعیت فعلی
ثبت نام نشده
قیمت
بسته شد
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است
دوره
اطلاعات دوره

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از اﻧﺠﺎم آﻧﻴﻢ، زﻳﺮا ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺪان ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ، در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮآﻫﻢ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺪون ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی داده ﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪود، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ و ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اذﻋﺎن دارد ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان، ﺑﺪون ارزﻳﺎﺑﻲ( ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺎﻗﺺ آن) ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻜﺮد وﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﻌﻴﻒ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

مهلت شرکت در این دوره به پایان رسید

نام دوره ارزیابی سوانح و گزارش نویسی
کد دوره PR0483
مدت دوره ۱۶ساعت
برگزار کننده مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند
شروع آزمون ۱۱ آذر ۱۳۹۹
پایان آزمون ۱۶ آذر ۱۳۹۹
ساعت آزمون ساعت ۱۰ صبح


 

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن